Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych
  za pośrednictwem strony Amii.pl (zwanego dalej: „Amii”).
 2. Właścicielem strony internetowej www.amii.pl i jednocześnie administratorem danych jest Amii
  sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Techniczna 22; 92-518 Łódź
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Amii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Amii dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników
  odwiedzających www.amii.pl

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Amii zbiera informacje dotyczące osób fizycznych niezbędne do świadczenia i rozwoju usług
  w nim oferowanych.
 2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawa o ochronie danych osobowych
  z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy,
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji treści dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z innych funkcjonalności
  strony internetowej Amii.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-
  mail, numer telefonu, ew. NIP.
 6. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej
  drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o
  świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata
  wiadomości.
 7. W przypadku korzystania z niektórych usług Amii Użytkownik może zostać poproszony o
  następujące dane:
  a) imię, drugie imię
  b) nazwisko;
  c) miejscowość;
  d) numer telefonu;
  e) adres e-mail.
  W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
6. Amii przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
a) Świadczenia usług: świadczenia usług doradztwa oraz usług obejmujących, sieci
extranet oraz inne narzędzia technologiczne;
b) Relacji biznesowych: zarządzania i administrowania naszą relacją z Państwem,
Państwa firmą lub organizacją, w tym prowadzenia rejestrów zawierających informacje
o działalności, usługach i płatnościach, tak aby dostosować naszą ofertę do Państwa
potrzeb, rozbudować naszą relację i w odpowiedni sposób ukierunkować naszą
działalność marketingową oraz kampanie promocyjne;
c) Komunikacji: przesyłania wiadomości e-mail, newsletterów i innych informacji w
celach informowania o nowych regulacjach prawnych, sytuacji na rynku oraz o naszych
usługach;
d) Wydarzeń: organizowanie spotkań, szkoleń i innych wydarzeń;
e) Ankiet i informacji zwrotnych otrzymanych od klientów: w tym informacji na temat
wydarzeń oraz aktywności dotyczących uzyskiwania informacji zwrotnych i opinii
klientów oraz reagowanie na ewentualne problemy i wątpliwości;
f) Zapewnienia przestrzegania przez klientów przepisów prawa: zgodnie z
regulacjami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, weryfikacji sankcji i innych
przepisów dotyczących zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw oraz wymogów
regulacyjnych), co może obejmować automatyczną weryfikację w celu upewnienia się,
że klienci i kontakty są autentyczne, oraz w celu zapobieżenia popełnieniu oszustw lub
przestępstw i temu, że nie będziemy w stanie przyjąć od Państwa poleceń, jeżeli nie
przekażecie nam Państwa informacji, których potrzebujemy do dokonania takiej
weryfikacji;

g) Monitoringu stron internetowych: sprawdzanie poprawności funkcjonowania stron
internetowych i innych usług technologicznych oraz optymalizowanie ich
funkcjonalności;
h) Bezpieczeństwa obiektów: zapewnienie bezpieczeństwa naszym biurom i innym
pomieszczeniom (które regularnie gromadzą dane takie, jak imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe przy wejściu do budynków);
i) Bezpieczeństwa online: ochrona naszych aktywów informacyjnych i platform
technologicznych przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem oraz
monitorowanie w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń
bezpieczeństwa;
j) Regulacyjnych: wypełnianie zobowiązań prawnych i regulacyjnych kancelarii
prawnej, w tym wymogów audytowych i sprawozdawczości;
k) Zarządzanie dostawcami: którzy świadczą na naszą rzecz usługi;
l) Prawnie uzasadnionego interesu: w celu realizowania potrzeb wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu.

7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach. Podstawa prawna –
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z
usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane
osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności Amii takie jak:
imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w
jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia,
w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

§ 2 Udostępniane lub powierzanie danych

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Amii.
Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień
umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Amii co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i
sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Amii korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane
osobowe wyłącznie na polecenie Amii Należą do nich m.in. dostawcy świadczący
usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu,
systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Amii korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie
i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja – Dostawcy usług mają siedziby w Polsce.

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane
osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Amii 3 lata a po odwołaniu zgody przez okres
czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Amii i jakie mogą
być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu na innych stronach należących do Amii Sp. z o.o., dane
osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, podmiotom
powiązanym w celu dostarczenia zamówionych towarów.
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi, analizy
danych statystycznych i dostosowania Witryny do preferencji Użytkowników, a także
administrowania.
6. W przypadku skierowania żądania, Amii udostępnia dane osobowe uprawnionym organom
państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Pliki cookies,

1. Korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Państwa przeglądarkę. Zbierają
one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedziliście Państwo naszą stronę oraz w jaki
sposób z niej korzystacie, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz
zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy.
Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również
używane w celu zarządzania Państwa sesją.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom
statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.
4. Na naszej stronie znajdują się funkcjonalności, które są dostępne dzięki funkcjom
zapewnionym przez podmioty trzecie. Jest to jednoznaczne z wykorzystywaniem ich plików
cookies.
5. Oprócz plików cookies, korzystamy z podobnych technologii, tj.
• sygnałów nawigacyjnych (tzw. web beacons), czyli niewielkich obrazów graficznych

umieszczonych na naszej witrynie lub w naszych e-mailach, albo też na witrynach lub w e-
mailach osób trzecich w celach analizy informacji,

• lokalnych obiektów współdzielonych, zwanych również „flash cookies”, które mogą być
przechowywane na Państwa przeglądarce internetowej. Obiekty współdzielone służą do
zachowywania preferencji oraz historii i rejestru aktywności użytkownika.
6. Rodzaje plików cookies, z których korzystamy:

• Pliki www.amii.pl Ściśle niezbędne pliki cookie są ważne dla zapewnienia odpowiedniej
funkcjonalności naszej witryny internetowej a w szczególności pozwalają: przyspieszyć Ci
wyszukiwanie informacji i rozpoznać Państwa po powrocie na naszą stronę, termin wygaśnięcia
1 rok;
• Pliki cookies Google Analytics, Szacują ruch w naszej sieci, co pozwala nam sprawdzić
zgodność z limitami określonymi w naszych licencjach a także podejmować świadome decyzje
biznesowe na temat korzystania z naszych dostawców usług. Google Analytics nie używa
informacji, na podstawie, których można zidentyfikować daną osobę i nie udostępnia adresów
IP. Google nie uzyska dostępu do Państwa adresu IP w wyniku odwiedzin na naszej
witrynie. Termin wygaśnięcia określony został w Polityka prywatności Google, W jaki
sposób zrezygnować (opt-out) z funkcji Google Analytics
• Pliki cookies LinkedIn zostają dodane do stron zawierających treści SlideShare. Ich zadaniem
jest weryfikacja, bezpieczeństwo, obsługa preferencji, cele marketingowe, wydajnościowe,
analityczne i badawcze, termin wygaśnięcia określony został w Polityka ochrony prywatności
LinkedIn, Zasady korzystania z plików cookie LinkedIn
• Pliki cookie Scorecardresearch zostają dodane do stron zawierających treści SlideShare. Ich
zadaniem jest weryfikacja, bezpieczeństwo, obsługa preferencji, cele marketingowe,
wydajnościowe, analityczne i badawcze termin wygaśnięcia określony został w Zasady
korzystania z plików cookie LinkedIn, Polityka prywatności Score Card Research
Informujemy, że w przypadku gdy zezwalamy osobom trzecim na umieszczanie plików cookies, nie
mamy kontroli nad tymi plikami ani wygenerowanymi w związku z nimi danymi. Prosimy o zapoznanie
się z politykami ochrony prywatności odnośnych zewnętrznych podmiotów, co pomoże Państwu ustalić
jakie informacje zbierają ww. podmioty i w jaki sposób je wykorzystują. Tego typu
pliki cookies najczęściej będą plikami analitycznymi/wydajnościowymi lub reklamowymi.
Ponadto, za każdym razem kiedy odwiedzający zgłasza żądanie dostępu do poszczególnych stron
naszych witryn, serwery zapisują jego adres IP (“adres IP”). Państwa adres IP, typ przeglądarki, język
wyszukiwania, a także data i godzina odwiedzin pomogą nam lepiej zrozumieć, a także udoskonalić
funkcjonalność użytkową i efektywność naszych witryn na potrzeby administrowania systemem,
umożliwią ustalenie Państwa lokalizacji geograficznej oraz śledzenie przebiegu sesji na naszej witrynie
a także identyfikację odwiedzających naszą witrynę, jeśli zdaniem będzie to konieczne do
wyegzekwowania przestrzegania zasad naszych polityk.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Amii zgodnie z prawem przed
jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji,
może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z
prawem Amii może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych
dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie
jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny Amii nie będzie miał innej podstawy prawnej
do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec
przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane;
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w
oparciu o jego zgodę
• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, Amii może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem.
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w
następujących przypadkach:

• gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczamy się do ich
wykorzystania na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż
na 7 dni;
• gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik
zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
• gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
• gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na
czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów,
praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator,
przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
• uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących
jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,
Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres
poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
8. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania
jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
9. Użytkownik ma prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie
w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych,
które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej
Osoby Fizycznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie),
jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.
3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych Użytkowników w sposób
zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o
Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz
zainteresowań.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem

1. Amii zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych
osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika, Amii stosuje certyfikat SSL
wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania
przesyłanych danych przez sieć Internet.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Amii poinformuje Użytkowników z
wyprzedzeniem 3 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres content@amii.pl